Instrukcja Korzystania z BIP

Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej to urzę­dowy publi­ka­tor tele­in­for­ma­tyczny, skła­da­jący się z ujed­no­li­co­nego sys­temu stron w sieci infor­ma­tycz­nej. BIP został stwo­rzony w celu powszech­nego udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicznej. Dostęp do infor­ma­cji publicz­nych zawar­tych w Biu­le­ty­nie jest moż­liwy poprzez stronę główną Biu­le­tynu posia­da­jącą adres URL ? www.bip.gov.pl, według menu pod­mio­to­wego lub przed­mio­to­wego albo poprzez pod­mio­towe strony Biuletynu.

Infor­ma­cje publiczne zawarte w Biu­le­ty­nie orga­ni­zuje się w postaci baz danych, a ich udo­stęp­nia­nie odbywa się w opar­ciu o mecha­ni­zmy baz danych. Stronę główną Biu­le­tynu reda­guje się
w spo­sób umoż­li­wia­jący mody­fi­ka­cje menu pod­mio­to­wego i przed­mio­to­wego, a także uwzględ­nia­jąc tech­no­lo­giczny roz­wój sys­temu tele­in­for­ma­tycz­nego, w któ­rym działa Biu­le­tyn. Pod­mioty zobo­wią­zane do publi­ko­wa­nia infor­ma­cji, prze­ka­zują mini­strowi wła­ści­wemu do spraw admi­ni­stra­cji publicz­nej infor­ma­cje o adre­sie URL utwo­rzo­nej przez sie­bie pod­mio­to­wej strony Biu­le­tynu, o nazwie pod­miotu oraz o licz­bie odwie­dzin pod­mio­to­wej strony Biuletynu.

Pod­mioty te powia­da­miają mini­stra wła­ści­wego do spraw admi­ni­stra­cji publicz­nej o zmia­nach
w tre­ści infor­ma­cji, które prze­ka­zali w celu zamiesz­cze­nia na stro­nie głów­nej Biu­le­tynu oraz
o likwi­da­cji podmiotu.

Opublikował: Sebastian Skórski
Data Publikacji: 01.01.2015