Statut Fundacji KReAdukajca

Statut Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja zwana dalej ?Fundacją? została ustanowiona z woli:
Małgorzaty Gogacz
zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Lublinie w dniu 20 października 2008 r.
2. Z dniem rezygnacji lub śmierci Fundatora wszelkie jego uprawnienia przejmuje Rada Fundacji.
3. Fundacja działa w szczególności na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w oparciu o niniejszy statut.
4. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja KReAdukacja

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
3. W ramach Fundacji mogą być tworzone niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane filiami i oddziałami.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest Lublin.

§ 4
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej i oświaty.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego i miasta Lublin
2. Fundacja może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochody z uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej Fundator przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów statutowych.

§ 9
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji, która może zawierać również jej logo.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz motta Fundacji.
Nazwa oraz motto Fundacji winny być przetłumaczone na język urzędowy kraju podmiotu, z którym Fundacja podejmuje przedmiotową współpracę.
3. Fundacja może ustanawiać odznaczenia i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.

Rozdział II. Cele, środki i zasady działania Fundacji.

§ 10
Mottem Fundacji jest: ?Najlepszym pomysłem na przyszłość jest jej tworzenie?.

§ 11
Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu:
1) edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania;
2) rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury i historii regionu oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
11) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13) wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej;
14) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
15) działalności charytatywnej;
16) ochrony i promocji zdrowia;
17) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
18) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie 5 określonym w pkt 1-19.

§ 12
Do sposobów realizacji zadań Fundacji należy:
1) organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii społecznej;
2) organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego;
3) podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu;
4) prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły i innych placówek edukacyjnych;
5) podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów młodzieżowych;
6) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
7) organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji;
8) inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
9) przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
10) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu;
11) odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska lokalnego;
12) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie idei demokracji;
13) organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji;
14) podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej;
15) wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji;
16) organizacja turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i ekologicznych.

Rozdział III. Organy i organizacja Fundacji.

§ 13
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 14
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 15
1. Zarząd liczy od dwóch do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje Fundator. Fundator wskazuje Prezesa i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu. Czynności, o których mowa w zdaniu trzecim niniejszego ustępu Fundator dokonuje w razie każdej zmiany składu osobowego Zarządu.
2. Członkowie Zarządu zostają powołani na czas nieokreślonej kadencji.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek odwołania przez Fundatora w przypadku:
a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) istotnego naruszenia postanowień statutu,
d) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem.

§ 16
1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes. Jeśli Prezes, po zapoznaniu się z programem obrad, przedstawi Zarządowi oświadczenie, o którym mowa w § 17 niniejszego statutu, podczas jego nieobecności posiedzeniom Zarządu przewodniczy członek Zarządu najstarszy wiekiem.
3. Prezes obowiązany jest zwoływać posiedzenie Zarządu na żądanie Ministra wskazanego w § 4 w terminie 14 dni od doręczenia odpowiedniego żądania.

§ 17
1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniach biorą udział wszyscy jego członkowie, chyba że członek Zarządu, po zapoznaniu się z programem obrad, przedstawi Zarządowi na piśmie oświadczenie zawierające zgodę na podjęcie uchwały mimo jego nieobecności.
2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie jeśli Zarząd jest dwuosobowy, natomiast jeśli Zarząd liczy od trzech do pięciu osób uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 18
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów ustawy i postanowień statutu dla innych organów, w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych
i samorządowych;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania Fundacji;
4) uchwalanie rocznych planów finansowych, bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
5) uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania i działalności finansowej;
6) uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku
z działalnością
Fundacji;
7) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenie;
8) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu;
9) uściślenie podziału pracy pomiędzy członkami Zarządu;
10) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu;
11) przedstawienie na żądanie Rady Fundacji bądź Ministra wskazanego w § 4, sprawozdań z działalności Zarządu, programów działalności oraz analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji.

§ 19
1. Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, mogą samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji.
2. Do podejmowania w imieniu Fundacji czynności prawnych, związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez Prezesa bądź Wiceprezesa.
3. Do podejmowania w imieniu Fundacji czynności prawnych, związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 20
1. Rada Fundacji jest organem kontrolno – nadzorczym oraz doradczo – opiniującym Fundacji.
2. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatora.
3. Rada Fundacji może występować z wnioskami do Ministra wskazanego § 4 w przypadkach wymagających zastosowania środków nadzoru.

§ 21
1. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje swoją uchwałą
Fundator.
2. Rada Fundacji liczy od trzech do pięciu osób, jej członkowie są powołani na czas nieokreślonej kadencji
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
a) z chwilą śmierci,
b) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji,
c) w przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu,
d) w sytuacji nienależytego wykonywania funkcji członka Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą, być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Funkcje członków Rady Fundacji są wykonywane honorowo i nieodpłatnie. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów.

§ 22
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają jednomyślnie w obecności nie mniej niż połowy członków Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji winny odbywać się co najmniej raz w roku. Posiedzenia są protokołowane.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada Fundacji.

§ 23
1. Rada Fundacji rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium. Rada Fundacji kontroluje bieżącą działalność Zarządu oraz wytycza główne kierunki działalności Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 24
1. Obsługa Zarządu Fundacji i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.

Rozdział IV. Majątek Fundacji.

§ 25
Majątek Fundacji stanowi kwota 1000 zł, zadeklarowana przez Fundatora w akcie fundacyjnym, kwoty zadeklarowane przez donatorów, środki finansowe, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 26
1. Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób fizycznych i osób prawnych;
b) dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych;
c) subwencji oraz dotacji;
d) zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych;
e) odsetek od lokat;
f) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
g) innych wpływów.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
wyłącznie do realizacji celów Fundacji ? z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 27
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 28
Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 29
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosunek do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosunek do osób trzecich;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 30
Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział V. Zmiany Statutu Fundacji.

§ 31
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu fundacji.
2. usunięto
3. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją

§ 32
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 14
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zawsze zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 33
1. Fundacja podlega likwidacji w razie w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celów.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalej prowadzona działalność Fundacji doprowadziłaby do jej niewypłacalności.
3. W sytuacji określonej w ust. 1 i 2 Zarząd zobowiązany jest stwierdzić stan uzasadniający likwidację i zawiadomić o jego istnieniu Ministra wskazanego w § 4.
4. W razie likwidacji Fundacji pozostały po niej majątek winien zostać przekazany na realizację celów określonych w § 11.

Statut Fundacji KReAdukacja w formacie PDF

Opublikował: Sebastian Skórski
Data Publikacji: 01.01.2015